Vragen over Jenaplanonderwijs? bellen Bel ons op: 0528 – 312886 e-mail ons Mail naar: info@jenaplan.nu

JAS medewerkers | Algemene voorwaarden | www.hetbovenveen.nl

> Jenaplancentrum Het Bovenveen, het kenniscentrum bestaande uit een mediatheek, cursusruimtes en ons hoofdkantoor
zoeken

Begeleiding

Scholen die werken vanuit het jenaplanconcept organiseren hun onderwijs anders dan andere scholen. Jenaplanscholen hebben immers basisprincipes, kwaliteitskenmerken en kernkwaliteiten. Ouders die hun kinderen naar een jenaplanschool sturen mogen dan ook ander onderwijs verwachten. 

Het JAS begeleidt scholen bij het concretiseren van het jenaplanconcept. Daarbij kunnen we gebruik maken van vele lange jaren jenaplan-ervaring, waarin we theorie en praktijk met elkaar verbinden.

Wereldoriëntatie

In onze scholen leren de kinderen lezen, taal en rekenen. Dat leren ze om de wereld te kunnen ontdekken. Lezen, taal en rekenen moet je heel gestructureerd en effectief in cursussen organiseren.

Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat kinderen de wereld om hen heen ervaren en leren kennen. We willen graag dat dat vooral gebeurt door te ontdekken, te onderzoeken, te experimenteren en te ervaren.

Het JAS heeft veel manieren ontwikkeld om scholen te helpen om dit in de praktijk te realiseren.

In een begeleidingstraject maken stamgroepleiders kennis met veel onderdelen en wellicht willen teams naar ons centrum in Echten komen om in een inspirerende omgeving veel ideeën op te doen.

In een begeleidingstraject maken we gebruik van de structuur die ‘de fiets van Jansen’ ons biedt.

Daarnaast helpen vele ingrediënten om wereldoriëntatie vorm te geven. Wereldoriëntatie waarin de stamgroep samen werkt vanuit de grote en de kleine actualiteit:

Levend taalonderwijs

Als je taalonderwijs wilt verbinden met stamgroepwerk of wereldoriëntatie, moet je investeren in professionalisering in plaats van in de handleidingen, leerlingboeken en werkboeken van een taalmethode. De uitgave DATplus, ontwikkeld door de Freinetbeweging en het JAS, vormt de basis voor levend taalonderwijs.

We adviseren om in je school enkele mensen op te laten leiden tot taalgids en met het team in 10 stappen te werken aan het realiseren van levend taalonderwijs.

  1. Uitgangspunten, visie, fundament, principes
  2. Da's andere taal; overzicht leerlijnen, planning, verbinding met W.O.
  3. De vrije tekst 1; uitwerking van SCHRIJVEN en BEWAREN
  4. De vrije tekst 2; de cyclus met uitwerking van KIEZEN en BESPREKEN
  5. De vrije tekst 3; de cyclus met uitwerking van DRUKTECHNIEKEN en PUBLICEREN
  6. Spelling & grammatica; op zoek naar talent (experts) en belang van foutenanalyses
  7. Levend lezen plezier in lezen als fundament van lezen
  8. Spreken & luisteren leerlijnen spreken en luisteren, inclusief de Klasse!box
  9. Schrijven & lezen, de andere leerlijnen schrijven en lezen
  10. Borgen; Taal-Ontwikkelings-Kaart (TOK) en Taalportfolio

Ondersteuning

Elke jenaplanschool wil alle kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. Daarvoor gaan we uit van het concept van Peter Petersen en interpreteren dat in onze eigen situatie met onze eigen mogelijkheden. Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen worden scholen beknot in de vrijheid van interpretatie:

De inspectie kijkt vanuit de eigen optiek naar de school, aangestuurd door de politiek. De media informeren ouders over opvoeding, onderwijs en schoolsucces.

Scholen worden afgerekend op de CITO-uitslagen van de kinderen. Ontwikkelingen die spanning oproepen met basisprincipe 11: de school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen...

Wij vinden jenaplanonderwijs de moeite waard en willen dat onze ‘mensenschool’ zich positief manifesteert, ook binnen de wet- en regelgeving van dit moment. We zien zelfs dat de plannen van de overheid goed passen bij onze manier van werken. Passende zorg voor elk kind is juist in een jenaplanschool goed te realiseren. Juist de jenaplanschool is een goed voorbeeld van PASSEND ONDERWIJS. De stamgroepleider kan met de kinderen van zijn stamgroep een situatie creëren waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Het vraagt wel extra deskundigheid. Een goede stamgroepleider moet goed kunnen leiding geven, moet didactisch goed onderlegd zijn, moet veel weten, nieuwsgierig zijn en moet de groep en het onderwijs goed kunnen managen.

Problemen en hulpvragen zien wij niet als een probleem van het kind. Wij zien het als een uitdaging voor de groepsleider en de school: Het onderwijs zodanig vormgeven dat er vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk wordt gewerkt aan optimale ontwikkeling van alle kinderen. En dat is in een jenaplanschool niet alleen de verantwoordelijkheid van de leraar maar van een hele stamgroep, omdat wij weten dat kinderen van en aan elkaar heel veel kunnen leren.

Teams leren met behulp van ons jenaplan routeboek groepszorg om de zorg in de school op een jenaplanmanier vorm te geven. Tijdens een begeleidingstraject maken we de stamgroepleiders en de interne begeleider deskundiger en zorgen we voor een goede afstemming tussen het werken in de stamgroep en het ontwikkelen van leerkansen voor kinderen.

Naar zelfverantwoordelijk leren

Ondernemers in plaats van consumenten

Maar al te vaak komen de kinderen ’s ochtends op school, ploffen in hun stoeltjes en zitten onderuitgezakt af te wachten wat de juf nu weer heeft bedacht. Of de opdrachten staan overzichtelijk op een bord geschreven; één bord voor de jongsten, één voor de middelsten en één voor de oudsten. Alle kinderen uit dezelfde jaargroep krijgen de opdrachten kant en klaar gepresenteerd op een bord! Heb je geluk mag je kiezen. Niet echt kiezen maar bepalen welke opdracht je eerst doet: eerst spelling en dan het taalblad of net andersom.

De stamgroepleider als hoogst alerte regisseur

Wat er van jou als stamgroepsleider gevraagd wordt, is dat je de kinderen de kans geeft verantwoordelijkheid te dragen. Dit betekent niet dat je de kinderen hun gang laat gaan zonder enige stimulans of ingrijpen. “Zoek het zelf maar uit” is uit den boze. Wanneer het ontwikkelingsproces van het kind stagneert, dan ben jij daar medeverantwoordelijk voor. Jij bent er voor om alle activiteiten van de kinderen te laten slagen. Jij bent de hoogst alerte regisseur die natuurlijk zelf niet op het toneel staat. Jij bent de professionele verleider die de kinderen stimuleert zoveel mogelijk zelf te doen. Je kauwt niet alle oplossingen voor. En je blijft niet van maandagochtend tot vrijdagmiddag alles uitleggen. Je weet als het ware het midden te vinden in het hebben van verantwoordelijkheid als stamgroepleider en het geven van vrijheid aan de kinderen.

Dit betekent niet dat je als stamgroepleider nooit meer een verhaal mag vertellen, nooit meer een instructie mag geven, nooit meer mag bepalen wat er gaat gebeuren. Het gaat er om dat je stopt met steeds instructies te geven en de kinderen met een opdracht (met een werkblad) de instructie laat verwerken. Dit kan plaatsvinden op een jenaplanschool, maar niet van maandagochtend tot vrijdagmiddag. Jij hebt doelen, maar de kinderen ook! Kinderen zijn (net als volwassenen overigens) van nature nieuwsgierig en leergierig.

Stap voor stap

Het JAS heeft een begeleidingstraject ontwikkeld waarbij stamgroepleider stap voor stap leren het zelfverantwoordelijk leren in te voeren op schoolniveau en in de eigen groep.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van de medewerkers van het JAS.

Studiedag

We hebben meer dan 15 jaar ervaring, we hebben mooie producten en we hebben een prachtig centrum. Kortom: alle ingrediënten voor een inspirerende studiedag! Steeds meer teams vinden de weg naar ons centrum voor een studiedag of een tweedaagse, die we op maat voor je verzorgen

Stel je voor: twee hele dagen onbekommerd, goed verzorgd, alle tijd met je hele team werken aan beter onderwijs voor je kinderen in een inspirerende omgeving ...

Bel even voor een afspraak: 0528-251588 en kijk alvast eens op www.hetbovenveen.nl voor onze mooie locatie.

Zeg ons wat je wilt leren en wij zorgen voor inspirerende studiedagen!

Jenaplan Advies & Scholing brengt regelmatig nieuwsbrieven uit

Blijf op de hoogte en meld je direct en vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief.

versturen